Privatumo politika

Patvirtinta KAFF Prezidento
2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-5/3

PREAMBULĖ

KAFF saugo ir gerbia Dalyvių, Žaidėjų, Tiekėjų ir visų kitų fizinių asmenų privatumą, todėl ši privatumo politika skirta padėti suprasti, kokius duomenis renka, kodėl juos renka ir kaip juos tvarko bei naudoja KAFF. Taip pat čia numatyti teisiniai pagrindai, kuriais KAFF kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka KAFF arba kuriuos perduoda patys asmenys ar jų atstovai. Fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. KAFF, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo fizinių asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Dalyviai, Tiekėjai ir Žaidėjai bet kada gali susipažinti su šia KAFF taikoma asmens duomenų tvarkymo politika. Asmenų informavimas apie šią Politiką vyksta priklausomai nuo to, koks tai asmuo bei kokiu būdu KAFF yra gavusi ir tvarko jo duomenis. Žaidėjai, Dalyviai ir Tiekėjai yra informuojami apie KAFF taikomą asmens duomenų apsaugos Politiką pirmą kartą pasirašydami dokumentus su KAFF bei duodami KAFF sutikimą kaupti, saugoti ir naudoti jų asmens duomenis. Administratoriai su šia Politika supažindinami pirmą kartą po Reglamento įsigaliojimo prisijungę prie Comet sistemos. Visi kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis turi KAFF apie KAFF taikomas asmens duomenų tvarkymo taisykles bei principus informuojami pirmą kartą susisiekus su tokiais asmenimis po Reglamento įsigaliojimo (el. paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis). KAFF valdo ir tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina jos funkcijoms atlikti, taip pat tiek, kiek yra būtina įgyvendinti sudarytus susitarimus bei įgyvendinti KAFF įstatuose nurodytus įsipareigojimus.

KAUNO APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

  1. KAFF Comet sistemoje renka, saugo ir naudoja tokius Dalyvių duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (ir/arba gimimo data), pilietybė (jei aktualu), gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, telefono numeris, sveikatos būklę apibūdinantys dokumentai (jei aktualu), elektroninio pašto adresas, teistumas (jei aktualu). KAFF renka išvardintus duomenis priklausomai nuo to, koks tai asmuo ir kokiu tikslu jis yra registuojamas Comet sistemoje.
  2. KAFF renka, saugo ir naudoja tokius Tiekėjų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, išsilavinimo dokumentai (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti), individualios veiklos pažymos kopija (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti), teistumas (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti).
  3. KAFF, administruodama interneto svetainę www.kaff.lt naudoja Google Analytics, kuri reikalinga minėtose svetainėse apsilankančių asmenų kiekio statistikai fiksuoti.
  4. KAFF vardu asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini KAFF pavestų funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems, šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
  5. KAFF atstovai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti KAFF turimus asmenų duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

KAUNO APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS COMET SISTEMOJE, JŲ TVARKYMO TIKSLAI